LOL Fan art: EKKO
LOL Fan art: EKKO

Here's some stylized PBR fan art of the lost in time boy.

More artwork
Jimmiek rankin 3quatercloseupJimmiek rankin mimicbeautyJimmiek rankin claptrapbeauty